[Ubuntu-cat] PC del 2008 amb Nvidia, distro lleugera però que es penja

Guillem Abril guillem.abril a protonmail.com
div gen 1 13:29:07 UTC 2021


Bones,

Després de passar pel terminal 'glxgears -info' obtinc la següent resposta:

Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
GL_RENDERER = NV4C
GL_VERSION = 2.1 Mesa 18.3.6
GL_VENDOR = nouveau
GL_EXTENSIONS = GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_copy_texture GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_IBM_rasterpos_clip GL_ARB_point_parameters GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_ARB_multitexture GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_secondary_color GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_INGR_blend_func_separate GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4 GL_S3_s3tc GL_SUN_multi_draw_arrays GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_MESA_window_pos GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_rectangle GL_ARB_depth_texture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_window_pos GL_ATI_fragment_shader GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_texture_cube_map GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_APPLE_packed_pixels GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_MESA_pack_invert GL_NV_primitive_restart GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_sync GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_blend_equation_separate GL_EXT_blend_equation_separate GL_OES_read_format GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_rectangle GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_vertex_array_object GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_OES_EGL_image GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_swizzle GL_EXT_texture_swizzle GL_NV_conditional_render GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_debug_output GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sampler_objects GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_texture_snorm GL_MESA_texture_signed_rgba GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_robustness GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_timer_query GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_texture_storage GL_AMD_shader_trinary_minmax GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_KHR_debug GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_multi_bind GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_get_texture_sub_image GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_no_error GL_ARB_texture_filter_anisotropic
VisualID 297, 0x129
200 frames in 5.0 seconds = 39.971 FPS
219 frames in 5.0 seconds = 43.578 FPS
209 frames in 5.0 seconds = 41.675 FPS
211 frames in 5.0 seconds = 42.142 FPS
207 frames in 5.0 seconds = 41.344 FPS
208 frames in 5.0 seconds = 41.338 FPS
222 frames in 5.0 seconds = 44.319 FPS
222 frames in 5.0 seconds = 44.160 FPS
213 frames in 5.0 seconds = 42.355 FPS
207 frames in 5.0 seconds = 41.185 FPS
198 frames in 5.0 seconds = 39.511 FPS
215 frames in 5.0 seconds = 42.776 FPS
200 frames in 5.0 seconds = 39.770 FPS
206 frames in 5.0 seconds = 41.165 FPS
198 frames in 5.0 seconds = 39.481 FPS
208 frames in 5.0 seconds = 41.516 FPS
178 frames in 5.0 seconds = 35.410 FPS

Les tres rodetes giren de forma fluïda.

Com deies, el controlador és nouveau. Les GeForce 6 series (com la meva, penso) estaven suportades amb Debian 9. Ara, amb Debian 10, no, però les 3 rodetes de colors giren bé. No sé si això voldrà dir que el problema no està en la gràfica i que és que la CPU és molt poca cosa per a les distribucions GNU/Linux actuals.

El fet és que el processador, quan tiro de navegador, es posa al 100 % i de vegades es penja i he de tancar l'ordinador 'a la brava'.

Si, fent una petita despesa de 50 € per una gràfica dedicada, pugués fer anar aquest ordinador de forma una mica més àgil, acabaria per comprar-ne una de nova o de 2a mà. No obstant no sé si el tema és de la targeta gràfica.

Per cert, la info del sistema és la següent:

[code]
System: Host: <filter> Kernel: 4.19.0-13-686-pae i686 bits: 32 compiler: gcc v: 8.3.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-13-686-pae
root=UUID=<filter> ro quiet splash
Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.5 info: xfce4-panel wm: xfwm4 dm: LightDM 1.26.0
Distro: MX-19.3_386 patito feo November 11 2020 base: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Machine: Type: Desktop Mobo: N/A model: NF-MCP61 serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 6.00 PG
date: 03/13/2008
CPU: Topology: Single Core model: AMD Sempron 2800+ bits: 64 type: UP arch: K8 rev.E
family: F (15) model-id: 2C (44) stepping: 2 microcode: N/A L2 cache: 256 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 bogomips: 3214
Speed: 1607 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 1607
Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
Type: l1tf status: Not affected
Type: mds status: Not affected
Type: meltdown status: Not affected
Type: spec_store_bypass status: Not affected
Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, STIBP: disabled, RSB filling
Type: srbds status: Not affected
Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics: Device-1: NVIDIA C61 [GeForce 6100 nForce 405] vendor: Elite Systems driver: nouveau
v: kernel bus ID: 00:0d.0 chip ID: 10de:03d1
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: nouveau unloaded: fbdev,modesetting,vesa
alternate: nv resolution: 1440x900~60Hz
OpenGL: renderer: NV4C v: 2.1 Mesa 18.3.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: NVIDIA MCP61 High Definition Audio vendor: Elite Systems
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:05.0 chip ID: 10de:03f0
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-13-686-pae
Network: Device-1: NVIDIA MCP61 Ethernet vendor: Elite Systems type: network bridge
driver: forcedeth v: kernel port: ec00 bus ID: 00:07.0 chip ID: 10de:03ef
IF: eth0 state: down mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 260.84 GiB used: 6.25 GiB (2.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD1600AAJS-22WAA0 size: 149.05 GiB
block size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> rev: 1D58
scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB block size:
physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> rev: B1E1 scheme: MBR
Partition: ID-1: / raw size: 109.76 GiB size: 107.53 GiB (97.97%) used: 6.25 GiB (5.8%) fs: ext4
dev: /dev/sdb1
ID-2: swap-1 size: 2.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap swappiness: 15 (default 60)
cache pressure: 100 (default) dev: /dev/sdb2
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list
1: deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list
1: deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
2: deb http://deb.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list
1: deb http://ftp.cica.es/mirrors/Linux/MX-Packages/mx/repo/ buster main non-free
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/various.list
Info: Processes: 166 Uptime: 1m Memory: 1.84 GiB used: 347.7 MiB (18.4%) Init: SysVinit
v: 2.93 runlevel: 5 default: 5 Compilers: gcc: 8.3.0 alt: 8 Shell: quick-system-in
running in: quick-system-in inxi: 3.0.36
[/code]

Moltes gràcies,

Guillem

Sent with [ProtonMail](https://protonmail.com) Secure Email.

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
En divendres 1 de gener de 2021 a les 12:49, Pedro <pederindi a gmail.com> va escriure:

> Efectivament, com a consumidors hem de castigar aquells que no són ni competents ni ètics amb les seves accions, és més efectiu que anar a votar cada 4 anys, però en el fons, ja hi ha una mena de democràcia directa que ens fa votar cada dia per lo que volem que continuï allà.
>
> No és problema de debian, és problema de l'empresa nvidia que ni vol ni deixa donar suport del driver privatiu nvidia en versions més recents de linux kernel
>
> fixa't en aquesta pàgina [1] la versió 304.137 (amb els seus corresponents dispositius suportats afectats) ja no es pot fer anar amb debian 10 buster
>
> per mirar quina gràfica i tal estàs fent servir a veure què et surt amb `glxgears -info`
>
> entre d'altres, a mi em diu:
>
> GL_RENDERER = Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile
> GL_VENDOR = Intel Open Source Technology Center
>
> i per cert, les rodetes haurien de rodar fluidament
>
> [1] https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
>
> On Fri, Jan 1, 2021 at 12:40 PM Guillem Abril <guillem.abril a protonmail.com> wrote:
>
>> De fa temps que sento dels problemes que dóna Nvidia. Per això, els usuaris de GNU/Linux haurem de ser selectius en la compra de maquinari 100 % compatible amb el nostre SO i deixar de banda fabricants que no col·laboren amb la comunitat del programari lliure.
>>
>> Desconeixia que Debian deixava de donar suport en versions més actuals del kernel. És una llàstima perquè moltes màquines antigues, suposo que com la meva, queden del tot obsoletes en entorns gràfics.
>>
>> Per cert, com puc saber quin controlador gràfic es carrega en el meu cas?
>>
>> Gràcies pel vostre interès.
>>
>> Guillem
>>
>> -------- Missatge Original --------
>> A 1 gen. 2021, 12:10, Pedro va escriure:
>>
>>> Oblida't de control·ladors gràfics privatius d'nvidia en una versió recent tractant-se de tarjetes tant antigues, m'hi he barallat amb altres estacions, en debian10 han fet obsolet tot una pila de tarjetes perquè es neguen a donar-li suport en versions més recents de kernel, ni tampoc col·laborar a fer-ho possible per a qui ho vulgui. Estaràs fent servir nouveau (la versió lliure del control·lador gràfic desenvolupat mitjançant enginyeria inversa, i sense col·laboració de nvidia) i en el teu cas no va prou bé.
>>>
>>> AMD ha donat un pas més i està col·laborant en el control·lador gràfic lliure (o de intel graphics, però no són tant potents vs amd i/o nvidia), per això és millor aposta en general avui dia. A part de que crec que hem de començar a castigar nvidia perquè és el control·lador que avui dia està donant més problemes.
>>>
>>> On Fri, Jan 1, 2021 at 12:01 PM Guillem Abril <guillem.abril a protonmail.com> wrote:
>>>
>>>> Bones,
>>>>
>>>> Posar una targeta gràfica dedicada pot ser una opció. Hauria de mirar, abans, que l'elecció sigui del tot compatible amb la placa mare, ara ja prou desfasada.
>>>>
>>>> No obstant, crec que la targeta integrada Nvidia d'aquesta placa és la que em dóna els problemes. Sospito que no es carreguen els drivers privatius i no ser com ho puc comprovar per sortir del dubte.
>>>>
>>>> Guillem
>>>>
>>>> -------- Missatge Original --------
>>>> A 1 gen. 2021, 11:48, Pedro va escriure:
>>>>
>>>>> ... les specs de la placa les he trobat aquí: https://www.newegg.com/ecs-alive6100-vsta-micro-atx/p/N82E16813135077
>>>>>
>>>>> On Fri, Jan 1, 2021 at 11:48 AM Pedro <pederindi a gmail.com> wrote:
>>>>>
>>>>>> Hola,
>>>>>>
>>>>>> els navegadors i multimèdia fan servir molt la GPU, sospito que posar en risc al voltant dels 50€ no és gaire per tal de comprar una nova tarjeta gràfica (i si no, queda en stock per qualsevol cosa), idealment de AMD, aquesta hauria de ser compatible amb la teva placa, que aguanta pci-express 8x, i et funcionaria millor aquests temes que comentes
>>>>>>
>>>>>> aquesta diu pci express x16 [1] i per tant hauria de funcionar, entenc que aquesta no perquè és pciexpress 2.1 [2]
>>>>>>
>>>>>> no sé si pots preguntar a la teva botiga de confiança, i/o que en cas de que no et funcioni la tornis
>>>>>>
>>>>>> Salut,
>>>>>> Pedro
>>>>>>
>>>>>> [1] https://www.pccomponentes.com/msi-radeon-r7-240-2gb-gddr3
>>>>>> [2] https://www.pccomponentes.com/msi-r5-230-2gb-gddr3
>>>>>>
>>>>>> On Thu, Dec 31, 2020 at 1:06 PM Guillem Abril <guillem.abril a protonmail.com> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Bones,
>>>>>>>
>>>>>>> Tinc un PC de sobretaula (caixa per a plaques micro-ATX) de l'any 2008 que he volgut actualitzar amb les darreres versions d'Ubuntu. Malauradament, a poc que faci servir el navegador i, sobretot, amb la reproducció de vídeo (youtube o reproducció amb vlc) l'ordinador queda totalment penjat.
>>>>>>>
>>>>>>> L'ordinador, quan el vaig comprar, portava instal·lat Ubuntu 7.10 i funcionava de conya. Després vaig instal·lar, en una altra partició, Ubunto 9.10 i també anava igual de bé.
>>>>>>>
>>>>>>> El maquinari és antic i he fet algunes millores (ampliació de RAM i instal·lació d'un disc SSD de 128 GB). Pensava que, després d'aquestes millores en maquinari, podria utilitzar sense problemes per a tasques ofimàtiques i de navegació per la xarxa. Però amb el Mozilla la CPU es posa al 100% i si entro a Youtube l'ordinador acaba per penjar-se.
>>>>>>>
>>>>>>> Porta una CPU AMD de 64 bits amb un sol nucli (AMD Sempron 2800+ a 1607 MHz), una RAM de 2GB (incialment disposava d'1 GB i he ampliat al maxim que permet la placa, 2 GB DDR 333), la placa mare és una Alive6100 VSTA i, el component que penso és el problemàtic, una targeta gràfica NVIDIA C61 [GeForce 6100 nForce 405]. Cal dir que la placa mare porta integrada aquesta trageta Nvidia.
>>>>>>>
>>>>>>> He instal·lat les versions lleugeres d'Ubuntu (Lubuntu i Xubuntu) però em queda penjat. També ho he intentat amb distribucions lleugeres pensades per a PC antics amb pocs recursos. Ara us escric des de la darrera versió MX Linux (patito feo, basada en Debian 10) amb l'escriptori lleuger Xfce. Peró continua penjant-se si tiro molt de Mozilla i, la reproducció multimèdia, ni la intento fer.
>>>>>>>
>>>>>>> Per això, penseu que els problemes es deuen a què la màquina no té prou recursos per moure mínimament una distribució lleugera GNU/Linux o que tot el problema es deu a la targeta gràfica Nvidia?
>>>>>>>
>>>>>>> Si em podeu ajudar us ho agrairé i disculpeu pel rotlle,
>>>>>>>
>>>>>>> Guillem Abril
>>>>>>>
>>>>>>> Sent with [ProtonMail](https://protonmail.com) Secure Email.
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>>>
>>> --
>>> Ubuntu-cat mailing list
>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20210101/36eafc9b/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat