[உபுண்டு பயனர்]முனையத்தின் தமிழ் எழுத்துக் கோளாறு

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Wed Dec 16 02:30:48 GMT 2009


On Wed, 2009-12-16 at 07:44 +0530, கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu wrote:
> எனவே ஆமாச்சு தங்களது கணினியில் அவ் அணுகல்கல் தடைப்பட்டிருக்குமின்
> காரணி வழு நிலை பற்றி அலச வேண்டியிருக்கும். 

Ctrl-Alt-Backspace முடக்கப்பட்டுள்ளதை இதனோடு குழப்பிக் கொண்டேன்.

--

ஆமாச்சு
More information about the Ubuntu-tam mailing list