[உபுண்டு தமிழகம்]இலவச மின்னெழுத்துக்கள் - யுனிகோடு இருக்கா?

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri May 30 12:30:20 BST 2008


On Saturday 24 May 2008 17:16:16 ஆமாச்சு wrote:
> அறிந்தோர் இதனை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இதனை OTF என்று அடைவிட்டு அடைத்திருந்தனர்.

அதனை சேர்த்து பதிவிறக்கி கொள்வதற்கான இணைப்பு: http://ubuntu-tam.org/padhivirakkam/

நன்றி.

--
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list