[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்] " உபண்டு ஹார்டி ஹார்ன் " - கொண்டாட்டம்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed May 7 07:26:11 BST 2008


On Wednesday 07 May 2008 10:59:58 தங்கமணி அருண் wrote:
> என்ன எல்லோருக்கும் இந்த இடம் சரி தானே,

அருண்

நேரமும் தேதியும் கூட முடிவு செய்து விடுதல் நலம்.

-- ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080507/0b4526c9/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-tam mailing list