[உபுண்டு தமிழகம்]VCD protocol source சொருகி

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat May 3 04:21:41 BST 2008


---------- Forwarded message ----------
From: Anna Kannan
Date: 2008/5/1
Subject: VCD protocol source சொருகி

இன்று விசிடி ஒன்றை என் உபுண்டு இயங்கு தளத்தில் இயக்க முயன்றேன். VCD protocol
source  சொருகி தேவை என்கிறது. என்ன செய்யலாம்?

-- 
Annakannan-- 
Regards,

Sri Ramadoss M
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080503/2b6d128f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list