[உபுண்டு தமிழகம்]பங்கி பைஸ்டி அங்கீகாரம்.. ;-)

senthil raja senthil.nkkl at gmail.com
Tue Sep 11 08:02:09 BST 2007


அற்புதம் ராம்தாஸ்..  தமிழ் உபுன்ந்து வரலாற்றில் இது ஒரு மைல்கல்..
ஏனென்றால், ஷட்டுல்வோர்த்தின் கவனம் நம் பக்கம் திரும்பியிருக்கும்...

On 9/11/07, vikram balaji <tayirvadai.vikram at gmail.com> wrote:
>
> vazthukkal....
>
> Ramadoss,
>
> On 9/10/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> >
> > On Monday 10 Sep 2007 11:02:18 am Tirumurti Vasudevan wrote:
> > > வாழ்த்துக்கள்!
> > > திவே
> >
> > https://wiki.ubuntu.com/TheFunkyFeistyCompetition
> >
> > --
> > அன்புடன்,
> > ஆமாச்சு.
> > http://amachu.net
> >
> > வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> > வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> > --
> > Ubuntu-tam mailing list
> > Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> > Modify settings or unsubscribe at:
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070911/22585131/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list