[உபுண்டு தமிழகம்]பங்கி பைஸ்டி அங்கீகாரம்.. ;-)

vikram balaji tayirvadai.vikram at gmail.com
Mon Sep 10 22:50:18 BST 2007


vazthukkal....

Ramadoss,

On 9/10/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> On Monday 10 Sep 2007 11:02:18 am Tirumurti Vasudevan wrote:
> > வாழ்த்துக்கள்!
> > திவே
>
> https://wiki.ubuntu.com/TheFunkyFeistyCompetition
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070910/3b9d2e50/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list