[உபுண்டு தமிழகம்]பங்கி பைஸ்டி அங்கீகாரம்.. ;-)

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Sep 12 16:12:40 BST 2007


On Tuesday 11 Sep 2007 12:32:09 pm senthil raja wrote:
> ஷட்டுல்வோர்த்தின் கவனம் நம் பக்கம் திரும்பியிருக்கும்...

?? 

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list