[உபுண்டு தமிழகம்]பங்கி பைஸ்டி அங்கீகாரம்.. ;-)

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Mon Sep 10 06:42:07 BST 2007


On Monday 10 Sep 2007 11:02:18 am Tirumurti Vasudevan wrote:
> வாழ்த்துக்கள்!
> திவே

https://wiki.ubuntu.com/TheFunkyFeistyCompetition

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு. 
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list