[உபுண்டு தமிழகம்]பங்கி பைஸ்டி அங்கீகாரம்.. ;-)

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Mon Sep 10 06:32:18 BST 2007


வாழ்த்துக்கள்!
திவே

On 9/10/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> நண்பர்களே,
>
> நினைவிருக்கிறதா? பங்கி பைஸ்டி?
>
>
> http://www.flickr.com/photos/7841307%40N06/tags/feistyphotocompetitiongroup/
>
> அதில் உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் பங்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது...
>
> அதன் அறிவிப்பு மடலை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்...
>
> :: Congratulations!
>
>
>   Heya,
>
>   Congratulations! You have won the runner-up prize for the
>   Group Picture in the Funky Feisty competition!
>   ----
>   ----
>   Thanks and congratulations!
>
>   Jono Bacon
>   Ubuntu Community Manager
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070910/5c14b4ba/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list