[உபுண்டு தமிழகம்]பங்கி பைஸ்டி அங்கீகாரம்.. ;-)

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Mon Sep 10 05:33:27 BST 2007


நண்பர்களே,

நினைவிருக்கிறதா? பங்கி பைஸ்டி?

http://www.flickr.com/photos/7841307%40N06/tags/feistyphotocompetitiongroup/

அதில் உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் பங்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது...

அதன் அறிவிப்பு மடலை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்...

:: Congratulations!


  Heya,

  Congratulations! You have won the runner-up prize for the
  Group Picture in the Funky Feisty competition!
  ----
  ----
  Thanks and congratulations!

  Jono Bacon
  Ubuntu Community Manager


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070910/5939e7ae/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list