[உபுண்டு தமிழகம்]பங்கி பைஸ்டி - அங்கீகாரம்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Mon Sep 10 05:19:20 BST 2007


நண்பர்களே,

நினைவிருக்கிறதா? பங்கி பைஸ்டி?

http://www.flickr.com/photos/7841307%40N06/tags/feistyphotocompetitiongroup/

à®
தில் உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் பங்கு à®
ங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது...

à®
தன் à®
றிவிப்பு மடலை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி à®
டைகிறோம்...

:: Congratulations!


  Heya,

  Congratulations! You have won the runner-up prize for the
  Group Picture in the Funky Feisty competition!
  ----
  ----
  Thanks and congratulations!

  Jono Bacon
  Ubuntu Community Manager

-- 
à®
ன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070910/51684ef1/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list