[உபுண்டு தமிழகம்]கட்டற்ற மற்றும் திறந்த மூல மென்பொருள் மாநாடு - பிஃப்ரவரி 2008

amachu amachu at ubuntu.com
Fri Nov 9 06:36:25 GMT 2007


சென்னை குனு/ லினக்ஸ் பயனர் குழுவும் , கட்டற்ற மற்றும் திறந்த மூல மென் வளத்துக்கான தேசிய மை
யமும் இணைந்து வரும் 2008  பிஃப்ரவரி 01, 02, 03 ஆகியத் தேதிகளில் கட்டற்ற மற்றும் திறந்த 
மூல மென்பொருள் மாநாட்டினை நடத்துவதாக முடிவுசெய்யப் பட்டுள்ளது.

அது சமயம் தமிழ் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு பொறுப்பெடுக்கலாம் என உத்தேசம் கொண்டுள்ளோம். தங்கள் 
கருத்துக்களை அறியத் தரவும். "வேட்கை" என்ற பெயரில்  துணை மாநாடாக இதனை இந்நாட்களில் எடு
த்துச் செல்ல உத்தேசம்.

---
அன்புடன்
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071109/58ac835c/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-tam mailing list