[உபுண்டு தமிழகம்]வித்திட்டு ஓராண்டுகள்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Jun 5 05:24:50 BST 2007


செவ்வாய் 05 ஜூன் 2007 07:30 யில், ஆமாச்சு எழுதியது:

வித்திட்டு ஓராண்டு என்றிருந்திருக்க வேண்டும்..

பிழை பொறுத்தருள்க... ;-)

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list