[உபுண்டு தமிழகம்]ஆகிசையை ஆதரிப்போம்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Jun 3 10:07:08 BST 2007


>
> எண்ணித் துணிக கருமம்! நடத்திக் காட்டத் தானே நாம இருக்கோம்!
>

http://www.fsf.org/resources/formats/playogg


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070603/b8ba3077/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list