[உபுண்டு தமிழகம்] modem instalation reg.

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Jul 31 04:08:44 BST 2007


----------  Forwarded Message  ----------

Subject: modem instalation reg.
Date: Monday 30 July 2007
From: "KESAVAN CHITTIBABU" <vidh_k7 at hotmail.com>


I realy Thankful for your valuable time to serve for ubuntu. I successfully 
installed Ubuntu7.04. I don't know how to install or config my modem. I have 
Zyxel Braoadband modem (model prestige 600 series) External usb. Pls helful 
for the same.

Thanking you!


Regards

C.Kesavan,


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list