[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Jul 29 08:13:13 BST 2007


On Sunday 29 July 2007 12:31:32 ஆமாச்சு wrote:
> உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..
>
> தேதி: 29 ஜூலை 2007,  ஞாயிறு
> வாயில்: #ubuntu-tam
> வழங்கி: irc.freenode.net
> நேரம்: ஞாயிறு இரவு 8.00 மணி முதல் 9.00 மணி வரை

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list