[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Jul 29 08:01:32 BST 2007


உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

தேதி: 29 ஜூலை 2007,  ஞாயிறு
வாயில்: #ubuntu-tam
வழங்கி: irc.freenode.net
நேரம்: ஞாயிறு இரவு 8.00 மணி முதல் 9.00 மணி வரை

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list