[உபுண்டு தமிழகம்]பயர்பாக்ஸ் குறித்து...

Shankar Ganesh techgurushankar at gmail.com
Sun Feb 25 14:18:57 GMT 2007


I think this is it: https://addons.mozilla.org/firefox/4014/

Shankar Ganesh

On 2/25/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Saravanan <saravanannkl at gmail.com>
> Date: Feb 25, 2007 9:33 AM
> Subject: Re: [உபுண்டு_தமிழ்]பயர்பாக்ஸ் குறித்து...
> To: ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
>
> The latest version of locationbar2 extension completely fixes this
> issue. It is available in Mozilla Addons site now.
>
> Thanks
> Saravanan
>
> On 2/24/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> > வணக்கம்...
> >
> > முன்னர் ஒருமுறை  பயர்பாக்ஸ் முகவரிப் பெட்டியில் உள்ள பிரச்சனைக் குறித்து
>
> > விவாத்தித்தோம்....
> >
> > http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/
> கான்கொயரரும்_பயர்பாக்சும்
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070225/88c46039/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list