[உபுண்டு தமிழகம்]பயர்பாக்ஸ் குறித்து...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Feb 25 14:08:12 GMT 2007


---------- Forwarded message ----------
From: Saravanan <saravanannkl at gmail.com>
Date: Feb 25, 2007 9:33 AM
Subject: Re: [உபுண்டு_தமிழ்]பயர்பாக்ஸ் குறித்து...
To: ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com

The latest version of locationbar2 extension completely fixes this
issue. It is available in Mozilla Addons site now.

Thanks
Saravanan

On 2/24/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> வணக்கம்...
>
> முன்னர் ஒருமுறை  பயர்பாக்ஸ் முகவரிப் பெட்டியில் உள்ள பிரச்சனைக் குறித்து
> விவாத்தித்தோம்....
>
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/
கான்கொயரரும்_பயர்பாக்சும்


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070225/e846769a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list