[உபுண்டு தமிழகம்] help to read this msg

nata rajan natarajan_info at yahoo.co.in
Tue Aug 14 19:40:55 BST 2007


dear all ,


      i am unable to see all the text below ....


pls help to read this msg...


regards 

Natarajan


-------------------------------------------------------

Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote: நல்ல யோசனை.
சென்னையில் à®
முல்படுத்தலாம்.
திவே


On 8/12/07, vikram balaji wrote:
> வனக்கம்,
>  நான் à®
மேரிக்காவில் வுல்ல ஒரு லிநக்ஸ் யூசர் குருப்பில் சேர்ந்தேன்.
> இந்கே இன்ஸ்டால் பெஸ்ட் நடை பெட்ரது. இந்த பேஸ்ட்டில் குனு/லிநக்ஸ்
> இந்ஸ்டால் செய்ய முடியாமல் தவிப்பவர்கல் தங்கலது கனினியை கொன்டுவன்து
> மட்ரவர்கலின் வுதவியை நாடிஇந்ஸ்டால் செய்து கொல்கிரார்கல். à®
தேபோல்
> நாமும் முதலில் மடிக்கனினி வைத்து லிநக்ஸ் போட முடியாமல் தவிப்பவர்கலை
> ஒன்ருதிரட்டி à®
வர்கலுக்கு வுதவினால் யென்ன?
>
> தங்கலது கருத்துக்கலை வரவேர்கிரான்.
> விக்ரம்.
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-- 
Ubuntu-tam mailing list
Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam


    
---------------------------------
 Get the freedom to save as many mails as you wish. Click here to know how.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070814/ee6ca749/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list