[உபுண்டு தமிழகம்]இன்ஸ்டால் பெஸ்ட்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Aug 12 17:23:27 BST 2007


On Sunday 12 August 2007 21:04:11 Tirumurti Vasudevan wrote:
> நல்ல யோசனை.
> சென்னையில் அமுல்படுத்தலாம்.

இது விஷயமா  ஏற்கனவே  சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் பட்டு வருகின்றன.. விரைவில் எதிர் பாரு
ங்கள்..

:-)  

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list