[உபுண்டு தமிழகம்]help to read this msg

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Tue Aug 14 23:32:04 BST 2007


in the browser the character encoding should be set to unicode.
tamil unicode fonts must have been installed.
tv

On 8/15/07, nata rajan <natarajan_info at yahoo.co.in> wrote:
> dear all ,
>
>
>           i am unable to see all the text below ....
>
>
> pls help to read this msg...
>
>
> regards
>
> Natarajan
>
>
> -------------------------------------------------------
>
> Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>  நல்ல யோசனை.
> சென்னையில் அமுல்படுத்தலாம்.
> திவே
>
>
> On 8/12/07, vikram balaji wrote:
> > வனக்கம்,
> > நான் அமேரிக்காவில் வுல்ல ஒரு லிநக்ஸ் யூசர் குருப்பில் சேர்ந்தேன்.
> > இந்கே இன்ஸ்டால் பெஸ்ட் நடை பெட்ரது. இந்த பேஸ்ட்டில் குனு/லிநக்ஸ்
> > இந்ஸ்டால் செய்ய முடியாமல் தவிப்பவர்கல் தங்கலது கனினியை கொன்டுவன்து
> > மட்ரவர்கலின் வுதவியை நாடிஇந்ஸ்டால் செய்து கொல்கிரார்கல். அதேபோல்
> > நாமும் முதலில் மடிக்கனினி வைத்து லிநக்ஸ் போட முடியாமல் தவிப்பவர்கலை
> > ஒன்ருதிரட்டி அவர்கலுக்கு வுதவினால் யென்ன?
> >
> > தங்கலது கருத்துக்கலை வரவேர்கிரான்.
> > விக்ரம்.
> > --
> > Ubuntu-tam mailing list
> > Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> > Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >
>
>
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
>
>  ________________________________
>  Get the freedom to save as many mails as you wish. Click here to know how.
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list