[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு கேள்விகள்

Rathan Raja Rajendren rathan.ram at gmail.com
Thu Apr 26 06:04:31 BST 2007


Ubundu kuzhu,

I tried whatever was mentioned in that article. But I got the attached error
message.
The version which I have is Edgy Eft (6.01). I am sending this email from
ubundu :)

-- 
Regards,
Rathan.
http://rathan.wordpress.com
====================
Stay Hungry ! Stay Foolish !


On 4/25/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> On 4/25/07, Rathan Raja Rajendren <rathan.ram at gmail.com> wrote:
> >
> > ஆமாச்சு,
> >
> > கம்பியில்லா மின்னட்டையை நிறுவிவிட்டேன். இனி தமிழ் எழுத்துக்களை எப்படி
> > கொண்டு வருவது. இ-கலப்பையை தவிர வேரு எதாவது வழி உண்டா.
> >
> >
>
>
> http://wiki.ubuntu.com/TamilTeam/Ubuntu_Tamil_Howto
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070426/97d9937d/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Screenshot.png
Type: image/png
Size: 77247 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070426/97d9937d/attachment-0001.png 


More information about the Ubuntu-tam mailing list