[உபுண்டு தமிழகம்][அறிவிப்பு] கஸ்டி கிப்பன்!

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Apr 17 18:25:21 BST 2007


On 4/16/07, Shankar Ganesh <techgurushankar at gmail.com> wrote:
>
> அது கட்ஸி கிப்பன்?
>

ஆம்..

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070417/98f96606/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list