[உபுண்டு தமிழகம்][அறிவிப்பு] கஸ்டி கிப்பன்!

Shankar Ganesh techgurushankar at gmail.com
Mon Apr 16 06:30:52 BST 2007


அது கட்ஸி கிப்பன்?

On 4/15/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> பைஸ்டிக்கு அடுத்தாப்ல கஸ்டி கிப்பன்!
>
>
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2007-April/000276.html
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>-- 
http://shankarthetechie.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070416/f98dab0f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list