[உபுண்டு தமிழகம்][அறிவிப்பு] கஸ்டி கிப்பன்!

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Apr 15 18:05:08 BST 2007


வணக்கம்,

பைஸ்டிக்கு அடுத்தாப்ல கஸ்டி கிப்பன்!

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2007-April/000276.html

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா


More information about the Ubuntu-tam mailing list