[உபுண்டு தமிழகம்]ஆவணமாக்கத்தில் உள்ள சிக்கல்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Apr 17 15:25:08 BST 2007


On 4/17/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> சரியாக புரியவில்லை.
> தமிழில் முனைய போன்றி ஒன்றின் மூலம் கட்டளைகள் உள்ளீட இயலுமா?
> கட்டளை வரி, கூயி இடையே உள்ள வேக வித்தியாசத்தை பார்த்தால் சற்று சிரமப்
> பட்டாலும் முனைய இயக்கம் தமிழில் கூடுமானால் மிக மிக நல்லது.
> திவே


முத்தியின் தேவைகள் சேகரிப்பு பக்கத்தில் இதனை  இடுங்களேன்!

நான் இதனை  இரு சாதாரண பயனரைக் கொண்டு உருவாக்கலாம்....

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/முத்தி/தேவைகள் சேகரிப்பு

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070417/b1eacd72/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list