[உபுண்டு தமிழகம்]ஆவணமாக்கத்தில் உள்ள சிக்கல்...

Ramanraj K ramanraj.k at gmail.com
Fri Apr 13 16:53:49 BST 2007


On 4/13/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> சொற்கள் (File, Application, Edit, Delete, Trash முதலியன) மாறி மாறி
> பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளன. இது உதவிக் கையேடுகளை எழுதுவதில் சிக்கலை
> ஏற்படுத்துகிறது.

If the idea is to make the guide particularly useful for people who
know *only* Tamil, then, please write the guide using only Tamil.
However, an appendix listing the translations you have used for menu
headings and other strings, may be included for the benefit of those
who know English too,


More information about the Ubuntu-tam mailing list