[உபுண்டு தமிழகம்]பேச்சாளரா தாங்கள்?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Thu Apr 12 10:29:38 BST 2007


நீங்கள் உபூண்டு பயன்படுத்தினால் இந்த பொதியை தரவிறக்கி நிறுவுங்கள்.

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/தமிழ்_பொதிகள்

இதனால் தமிழ் விசைப்பலகையும் தமிழ் எழுத்துறுவும் கிடைக்கும்.

திவே

On 4/12/07, ramkumar lakshminarayanan <rajaramcomputers at gmail.com> wrote:
> Dear Friends,
>
> Sorry for not typing in tamil.
>
> I searched for tamil font in ubuntu link.
>
> Can any one send me the link
>
> I regularly give lecture to colleges,
>
> Shall we work on some standard presentation about Tamil Ubuntu,
>
> Regds,
>
> L.Ramkumar
> +919443133750
>
>
> On 4/11/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> >
> > On 4/11/07, murugan m < mmuruga at gmail.com> wrote:
> >
> > > I am ready to speak about ubundu tamil.Please send me more details.
> >
> >
> >
> > தங்களின்  விருப்பம்  மகிழ்ச்சியினை அளிக்கிறது.  உபுண்டுவின் கொள்கைகள்,
> கட்டற்ற மென்பொருள் குறித்த  விஷயங்கள் முதலியவற்றை  பற்றி கொஞ்சம்  தெரிந்து
> கொள்ள முயற்சிப்போம்.
> >
> > இது குறித்து தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம்...
> >
> > நன்றி...
> >
> >
> > --
> > அன்புடன்,
> > ஆமாச்சு.
> > https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> >
> > சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> > தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> > செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> > தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> > --
> > Ubuntu-tam mailing list
> > Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> > Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >
> >
>
>
>
> --
> Face the life as it comes.
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list