[உபுண்டு தமிழகம்]பேச்சாளரா தாங்கள்?

ramkumar lakshminarayanan rajaramcomputers at gmail.com
Thu Apr 12 08:20:18 BST 2007


Dear Friends,

Sorry for not typing in tamil.

I searched for tamil font in ubuntu link.

Can any one send me the link

I regularly give lecture to colleges,

Shall we work on some standard presentation about Tamil Ubuntu,

Regds,

L.Ramkumar
+919443133750


On 4/11/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> On 4/11/07, murugan m <mmuruga at gmail.com> wrote:
> >
> > I am ready to speak about ubundu tamil.Please send me more details.
>
>
>
> தங்களின்  விருப்பம்  மகிழ்ச்சியினை அளிக்கிறது.  உபுண்டுவின் கொள்கைகள்,
> கட்டற்ற மென்பொருள் குறித்த  விஷயங்கள் முதலியவற்றை  பற்றி கொஞ்சம்  தெரிந்து
> கொள்ள முயற்சிப்போம்.
>
> இது குறித்து தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம்...
>
> நன்றி...
>
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
Face the life as it comes.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070412/b32484ef/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list