[உபுண்டு தமிழகம்]மார்க் ஷட்டல்வொர்த்தின் பதில்கள்...

amachu shriramadhas at gmail.com
Thu Nov 30 19:16:06 GMT 2006


வணக்கம்,

உபுண்டு வாரத்தை முன்னிட்டு மார்க் ஷட்டல்வொர்த் நேற்று பதிலளிக்க
வந்தார். யாம் கேட்ட இடண்டு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அவையாவன,

Seveas -- Moderator, sabdfl -- Mark Shuttle worth, amachu -- Sri Ramadas

முதற் கேள்வி:
---------------------------------------------------------------------
Seveas:     <amachu> QUESTION: Mark, Ubuntu Server, How about
comparing/ competing with red-hat clusters? 

@sabdfl		amachu: interesting

sabdfl:     there are a lot of scientists that build their own HPC
platforms 

sabdfl:     it would be nice to get enough of them together to work
on a REALLY-SCALABLE-BUNTU * Seveas raises his hand 

sabdfl:     HA-clusters are slightly different 

sabdfl:     that is more enterprise-ish @sabdflchat with fabbione, i
think he wants to see Ubuntu HA clustering rock 

sabdfl:     Seveas? 

Seveas:     (as in: Ubuntu rocks on the hpc cluster I built ;))
---------------------------------------------------------------------
இரண்டாவது கேள்வி:

Seveas:     <amachu> QUESTIONS: How satisfied are you with the LoCo
Teams ? Few words about them? 
sabdfl:     ok, my fingers are letting me know that i'm talking too
much 
Seveas:     and the next session starts shortly 

sabdfl:     LoCo teams are an AWESOME part of our community 

Seveas:     I think we should make this the last question, so we
have time
for the "thank you" rain that will follow 

sabdfl:     often when I visit countries and run into the LoCo teams
i'm very humbled by the energy and advocacy they bring 

sabdfl:     its an amazing thing, to interact with people face to
face and help them learn about this free software thing 

sabdfl:     i never read about linux in a magazine 

sabdfl:     actually, thats not true 

sabdfl:     i read about it a LOT 

sabdfl:     and online 

sabdfli:    just never did anything about it 

sabdfl:     till someone GAVE me a stack of slackware floppies 

sabdfl:     that's the power of real-world advocacy 

sabdfl:     i'd like to figure out how we help the LoCo teams get
more organised 

sabdfl:     give them better materials 

sabdfl:     help them work with the media 

sabdfl:     but in general, those that are active are fantastic

-----------------------------------

உரையாடல்கள் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ள முகவரி:
http://www.tonyyarusso.is-a-geek.com/irclogs/openweek/%
23ubuntu-classroom.html

இதனை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.

வாழ்த்துக்கள்...


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list