[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு வாரம்..27/11/2006 முதல் 02/12/2006

amachu shriramadhas at gmail.com
Wed Nov 29 01:08:40 GMT 2006


பார்க்க,

http://www.ubuntu-tam.org/tamizh/?q=node/31


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list