[உபுண்டு தமிழகம்] Mark Shuttle worth on Free software and Education

amachu shriramadhas at gmail.com
Thu Nov 30 19:32:50 GMT 2006


Hi all,

Mark Shuttle worth came on IRC to answer Ubuntu user's question Ubuntu
Open Week. Here is what he had to share on Free Software in Education...

---------------------------------
sabdfl(18:29:57) amachu: QUESTION: Education sector the real arena where
Ubuntu can prove decisive.. Mark, how do compare with Microsoft's
educational suites with Edubuntu? 

sabdfl:     I think the best thing that free software does in
education is
DIVERSITY 

sabdfl:     we don't (yet) have the best word processor 

sabdfl:     though we have at least three *pretty good* ones 

sabdfl:     what we do have is a huge spectrum of tools sabdflfor
all
sorts of disciplines 

sabdfl:     music, art, maths, physics, statistics, programming,
design 

sabdfl:     you name it sabdfland those tools are free of charge 

sabdfl:     and OPEN 

sabdfl:     you can see how the tools work sabdfland you can shape
them 

sabdfl:     that's a treasure chest for education 

sabdfl:     especially in places where the kids are often smarter
than the
teachers 

sabdfl:     so, we should focus on that

http://www.tonyyarusso.is-a-geek.com/irclogs/openweek/%
23ubuntu-classroom.html

----------------------------------------

Shuttleworth on Ubuntu Locoteams:
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/2006-November/000039.html

----------------------------------------

-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list