[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழுவின் இணைய இணைப்புகள்..

amachu shriramadhas at gmail.com
Sun Nov 19 10:26:55 GMT 2006


On Sun, 2006-11-19 at 13:30 +0530, senthil raja wrote:
> is it displayed in the home page of ubuntu-tam.org

ஆம்.  இவ்வனைத்தும் உபுண்டு தமிழ் குழும விகி பக்கத்திலும் நமது இணையத்
தளத்திலும் காணக் கிடைக்கின்றன.

-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
More information about the Ubuntu-tam mailing list