[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 5 - தரவுத் தளம்

amachu shriramadhas at gmail.com
Wed Dec 20 16:18:39 GMT 2006


வணக்கம்,

தமிழ் தேதிகளை  மையமாக கொண்டு தினசரி ஒரு தொழில்நுட்ப சொல்லும் அதற்கான
பொருளும் அறியலாம்.

இங்கே  முதலில் தமிழ் சொல்லை  சொல்லிவிட்டு பிறகு அதற்கான ஆங்கிலச் சொல்லை
சொல்லுவதை  வழக்கமாகக் கொள்ளலாம்.

முதலில் தமிழ் சொல், அதற்கான விளக்கமிருந்தால் விளக்கம், நிகரான ஆங்கிலச்
சொல் மற்றும் உதாரணங்கள் இங்ஙனம் இருத்தல் நலம். முதற் சொல்லாக திவா
அனுப்பிய "தரவுத் தளம்" இருக்கட்டும்.

மார்கழி 5  - தரவுத் தளம் - Data base

திவா, இதற்கான விளக்கமும் பயன்பாடும் தருக. இதே  கோர்வையில் தினசரி ஒரு
சொல் அனுப்ப இயலுமா?


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list