[உபுண்டு தமிழகம்]தமிழ் 99 விசைப் பலகை??

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Mon Dec 18 01:58:54 GMT 2006


இருக்கிறது.
கவலை வேண்டாம்.
திவே
On 12/18/06, amachu <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> தமிழக அரசால் பரிந்துரைக்கப் பட்டுள்ள தமிழ் 99  விசைப் பலகை உள்ளீட்டு
> முறை, SCIM  செயலிக்காக எழுதப் பட்டுள்ளதா?
>
>
-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061218/617d8434/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list