[உபுண்டு தமிழகம்] ?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Dec 3 15:43:19 GMT 2006


Application Binary Interface (ABI) - ð¤ó«ò£è(Þ.õ)/ðòÂÁî¢î(î.õ) Þ¼ñ Þ¬ìºèñ¢¢
http://tamilvu.org/library/glossary/html/lglsrya.html

இ.வ. த.வ என்பன எவற்றை குறிக்கின்றன?
திவே
-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061203/0b9b5bca/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list