[உபுண்டு தமிழகம்]Tamil in Kubuntu.

senthil raja senthil.nkkl at gmail.com
Sat Dec 2 13:26:23 GMT 2006


I think, for kubuntu, we should install skim...

On 11/24/06, amachu <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> On Fri, 2006-11-24 at 20:53 +0530, Jerre Louis wrote:
> > please help me.
>
> சிறிது பொறுத்திருங்கள்.. இது குறித்து பதிலளிக்க..
>
>
> --
> அன்புடன்,
>
> ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
>
> [SRI RAMADOSS M]
> Contact Person: Ubuntu Tamil Team
> Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> Blog: http://aamachu.blogspot.com/
> IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061202/41ad2dd2/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list