[உபுண்டு_தமிழ்]திருக்கோணமலையில் FOSS கருத்தரங்கு.

amachu amachu at ubuntu.com
Sat Mar 14 18:54:31 GMT 2009


மயூரன்,

கருத்தரங்கு சிறப்பாக நடைபெற வாழ்த்துக்கள்.

இது மாணவர்களுக்கானதா அல்லது பொதுவாக கணினி பயன்படுத்தும்  அனைவருக்குமா?

நாளை விரிவாக மற்ற விஷயங்களுக்கு பதிலிடுகிறேன்.

--


ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090315/c6e8aa4c/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list