[உபுண்டு_தமிழ்][உபுண்டு பயனர்] Fwd: book topics

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Wed Apr 15 06:55:39 BST 2009


2009/4/15 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>

> On Monday 13 April 2009 18:34:09 பத்மநாதன் wrote:
>
> > Friends ,
>
> > I herewith forward Mohan's mail about Ubuntu starter guide
>
> > content in tamil.
>
> >
>
> > I post this mail in English only for all people should read
>
> > and send your opinion to mailing list without any hesitate.
>
>
தட்டெழுதுவதில் உள்ள தாமத்தை தாங்கள் சுட்டியிருந்தால், தற்காலிகமாக, பங்கு
பெறுவோர், ஆங்கில எழுத்துக்களைக் கொண்டு தமிழில் எழுதுவதை பரிந்துரைக்கலாம்.

amma - அம்மா

niral - நிரல்

முதலியன..

-- 

ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090415/3e57bb38/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list