[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] ubuntu 8.04 தமிழ் எழுத்து பிரச்சினைக்கு தீர்வு..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed May 28 02:21:04 BST 2008


On Saturday 24 May 2008 17:37:43 Tirumurti Vasudevan wrote:
> ஆமாச்சு TM மெமெரி பழைய கோப்புகளை  வைத்து உருவாக்கமுடியுமா?

கேபாபல் அளவிற்கு விரிவாக இல்லை. ஆனால் அவை வொரைவில் உள்ளடக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

-- 

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list