[உபுண்டு_தமிழ்]Fwd: [FreeTamilComputing] ubuntu 8.04 தமிழ் எழுத்து பிரச்சினைக்கு தீர்வு..

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Wed May 21 02:09:16 BST 2008


---------- Forwarded message ----------
From: Sarangan Thuraisingham <sarangan.thuraisingham at gmail.com>
Date: 2008/5/21
Subject: Re: [FreeTamilComputing] ubuntu 8.04 தமிழ் எழுத்து பிரச்சினைக்கு
தீர்வு..
To: To discuss about Tamil Free Softwares <
freetamilcomputing at lists.thamizha.com>இதெல்லாத்தையும் பின்வரும் ஒரே கட்டளையிலும் செய்யும் ;-)
gconftool --type string --set /desktop/gnome/font_rendering/hinting "slight"

Just in case the post is not accessible in future.

2008/5/20 Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com>:

> சோதித்து விட்டேன்.
>
> சரிதான். எனது எல்சிடி திரைக்கு  வேலை செய்கிறது.
>
> திவா
>
> 2008/5/20 Ravishankar <ravishankar.ayyakkannu at gmail.com>:
>
>> http://tvsaru.blogspot.com/2008/05/804-2.html
>>
>> உபுண்டு குழுமத்தில் உள்ளவர்கள அங்கும் அனுப்பி வைத்து விடுங்கள்
>>
>>

-- 
Saru
ECS, University of Southampton, UK
_______________________________________________
FreeTamilComputing mailing list
FreeTamilComputing at lists.thamizha.com
http://lists.thamizha.com/mailman/listinfo/freetamilcomputing_lists.thamizha.com

Get Tamil Free Softwares at: http://thamizha.com-- 
My blogs:(all in Tamil)
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://nallaseithi.blogspot.com/
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080521/b8ec5c6c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list