[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] ubuntu 8.04ம் தமிழும்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Mon May 5 03:25:21 BST 2008


2008/5/4 கா. சேது | K. Sethu <skhome at gmail.com>:

>
> தாங்கள் காட்டிய இரு திரைக்காட்சிகளுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் ஒன்றும்
> காணவில்லை.
>
>

இருக்கிறது. உற்று நோக்கின் முந்தையதைக் காட்டியதும் பிந்தையதில் தெளிவு
கூட்டப்பட்டிருப்பது  விளங்கும்.

தமிழ் பெயரிடப்பட்ட அடைவையும் ஒப்பு நோக்கியே சொல்கிறேன்

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080505/0710bbf5/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list