[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] ubuntu 8.04ம் தமிழும்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat May 3 10:29:34 BST 2008


2008/5/3 கா. சேது | K. Sethu <skhome at gmail.com>:

>
> 8. தீர்க்கப்பட வேண்டிய வழுவானது lohit_ta.ttf யை கட்ஸியில் போலல்லாது
> ஹார்டியில் சீரற்றதாகாக்குவது எது - dfoma விலா அல்லது வேறு ஏதாவதினாலா.
> அத்துடன் வழு அகற்றும் patch  பெறுதல்.
>
>
விளக்கங்களுக்கு நன்றி.

கட்ஸியில் இருக்கும் fontconfig  2.4.2-1
ஹார்டியில் 2.5.0-2

இதனையும் கவனத்தில் கொண்டு ஆராயுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080503/74d76994/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list