[உபுண்டு_தமிழ்]Hardy beta இல் தமிழ் எழுத்துக்கள் தெளிவாக உள்ளனவா?

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Tue Apr 15 19:34:50 BST 2008


சேது, மற்றும் உபுண்டு குழுவினருக்கு,


இந்த எழுத்துரு துல்லியமாகத்தெரியாத பிரச்சினையை வழுத்தாக்கல் செய்யலாமா/


அவசரமாகச்செய்தாகவேண்டும். இன்னும் 9 நாட்களே உண்டு.

சூரியன் டொட் கொம் உள்ளிட்ட பல எழுத்துருக்களை சோதித்துவிட்டேன்.
எதுவுமே துல்லியமாகத்தெரிகிறதாயில்லை.

மு.மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080416/f8fe8cb2/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list