[உபுண்டு_தமிழ்]கட்ஸி வேகப்பிரச்சினை

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Mon Oct 29 11:54:49 GMT 2007


http://osnovice.blogspot.com/2007/10/slow-internet-connection-in-ubuntu.html

இந்த தொடுப்பில் சொல்லப்பட்டவை தீர்வைத் தருகின்றனவா/

(நான் இன்னும் கட்ஸிக்கு மாறவில்லை)

-மு.மயூரன்

-- 
http://www.mauran.blogspot.com | http://www.tamilgnu.blogspot.com |
http://www.noolaham.net
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20071029/039c9130/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list