[உபுண்டு_தமிழ்] Do we read the same books?

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Fri Oct 26 11:27:04 BST 2007


இத்தகைய மடல்களைக் குழுமத்துக்கு அனுப்புவதைத் தவிர்க்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்
கொள்கிறோம்.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20071026/f3ef2998/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list