[உபுண்டு_தமிழ்]கட்ஸிக்கு மேம்படுத்த...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Mon Oct 29 09:30:44 GMT 2007


ரொம்பத் தாமதமா எழுதுவதற்கு மன்னிக்கவும்..

On Thursday 18 Oct 2007 8:05:37 pm you wrote:
> > நாளை கட்ஸி வெளிவருவதை முன்னிட்டு பைஸ்டியிலிருந்து கட்ஸிக்கு
> > மேம்படுத்துவதற்கான பக்கமொன்றி னை வளர்த்தெடுத்துள்ளோம்
> > அணுகவும்: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=கட்ஸிக்கு_மேம்படுத்த
>
> அதில் மாற்று வட்டுக்களைப் பற்றியும் தாங்கள் எழுதியுள்ளீர்கள். எனவே கோபுண்டு
> நிறுவுவதைப் பற்றியும்  குறிப்பிடலாமே?.

ஆம்.

>
> மாற்று வட்டிலிருந்து கோபுண்டு மேசைத்தளம் மட்டுமான இயங்குதளம் நிறுவுகையில் 
> அநேக மென்பொருள்  செயலிகள் அவ்விறுவட்டில்  உள்ளடக்கப்படாமையால்  நிறுவிய
> பின்னே பிணையத்திலிருந்தே மென்பொருட்களை நிறுவ வேண்டியிருக்கும் என மேற்கூறிய
> மடலாற்ற குழுமத்தில் இங்கும் அங்கும் சில மடல்களை வாசித்ததில் கண்டேன்.
>

http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/gobuntu பாருங்க. 

விகியாகையால் தாங்ளும் தொகுத்துதவுமாறுக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list