[உபுண்டு_தமிழ்][அறிவிப்பு] கேடீயீ po கோப்புகள் பதிவிறக்கம்...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Mar 10 23:52:39 GMT 2007


வணக்கம்,


 http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde4 லிருந்து கேடீயீ தமிழாக்க கோப்புகள்
இனி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளணும்.

முன்பு இருந்த இணைப்பு http://websvn.kde.org/branches/work/kde4-l10n/ பலன்
அளிக்காது
தங்களின் தகவலுக்காக...
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070311/569d3892/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list